1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการวันสังคมสงเคราะห์
และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 รายได้แก่
1.นางทิ้ง สุ่มกัน  บ้านเลขที่  81 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2.นายหวน  บูรณเรืองกิจ  บ้านเลขที่ 824 หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะเดื่อ  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสังคมสงเคราะห์ละวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 ณ หอประชุม
โรงเรียนวัดรัตนวราราม  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง