เลือกหน้า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอและคณะ ทีม ONE HOME ทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีมสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ในพระบรม ราชานุเคราะห์ เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำปรึกษา กับครอบครัวคนไข้ในการดำเนินชีวิตมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอพังโคน อำเภอเต่างอย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร