เลือกหน้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด จ.น่าน ร่วมกับนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ผู้นำที่ท้องถิ่น  ออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม   ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา พร้อมถวายสิ่งของอุปโภค บริโภคและของที่ใช้จำเป็นสำหรับพระภิกษุ สามเณร จำนวน 39 รูป
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา พร้อมถวายสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียนและของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุ สามเณร จำนวน 71 ชุด