เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัดอำเภอสูงเม่น นายก อบต.บ้านเหล่า ประธานสภา อบต.บ้านเหล่า กำนันตำบลบ้านเหล่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.บ้านเหล่า มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ราย น.ส.วาสนา กาศสนุก บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง