เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น สมาชิกเหล่าจังหวัดแพร่ พม.จ.แพร่ ปภ.แพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอสูงเม่น นายกอบต.บ้านเหล่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินสดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรรายนางสาววาสนา กาศสนุก บ้านเลขที่ 261 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ได้รับความเสียหายทั้งหลัง