เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น สมาชิกกิ่งกาชาดนางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอสูงเม่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ มอบสิ่งของและเงินสดให้แก่ราษฎรตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ประจำปี 2564 อำเภอสูงเม่น จำนวน 3 หลังคาเรือน ดังนี้
1. บ้านนายเฉลิมชัย กุลเรือน บ้านเลขที่ 57 ม.3 ต.บ้านกวาง
2. บ้านนายนิตย์ สมบัติไทย บ้านเลขที่ 74/1 ม.4 ต.เวียงทอง
3. บ้านนายบาน สังเวียนวงศ์ บ้านเลขที่ 122 ม.2 ต.สบสาย