เลือกหน้า

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด หน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น หน้ากากผ้าจำนวน 5,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบาง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่