เลือกหน้า

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพสต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบมอบข้าวสารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอนาทวีได้จัดซื้อเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 3 ตำบล 63 ราย ดังนี้ ตำบลคลองกวาง จำนวน 20 ราย ณ ศาลาโรงเลี้ยง วัดลำพดจินดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลนาทวี จำนวน 29 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ทัชมาล หมู่ที่ 3 ตำบลปลักหนู จำนวน 14 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกแค หมู่ที่ 3เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น