เลือกหน้า

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายช้ยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 3 คร้วเรือน ที่ต้องกักตัวเองอยู่ภายในบ้านของตนเอง ไม่ออกไปข้างนอก เป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม พร้อมมอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านสม็อง ม.7 ต.ปลักหนู จำนวน 1 ครัวเรือน บ้านโคกกราก ม.5 ตำบลนาทวี จำนวน 1 ครัวเรือน และ บ้านวังใหญ่ ม.10 ตำบลนาทวี จำนวน 1 ครัวเรือน รวม 3 ครัวเรือน