เลือกหน้า

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายช้ยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ ผบ.ร.5 พัน 3 ค่ายมหาจักรีสิรินธร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ถูกกักตัว จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นคนงานขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านศุลกากรบ้านประกอบ ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และอำเภอนาทวีได้นำมากักตัว เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ให้ออกไปข้างนอก เป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม พร้อมมอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ศาลากุโบร์บ้านประกอบออก หมู่ที่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา