เลือกหน้า

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางกนกอร สิริโม เลขานุการกิ่งกาชาด อำเภอปาย พร้อมคณะกรรมรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ได้รับมอบหมายจากนางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย(อัคคีภัย) ณ หย่อมบ้านแม่ยะน้อย ม.4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด และเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ในการนี้มีกำนันตำบลแม่ฮี้ ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน