เลือกหน้า

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามประวัติการรักษาผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย ดังนี้1.นายนพรัตน์ เกียรติยศอาศัยอยู่หมู่บ้านพะโค่โล่ หมู่ 10 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (โรคลมชัก)โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเงินช่วยเหลือค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 1,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค – บริโภค พร้อมนี้ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป