เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ และนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายกเทศมนตรีตำบลคำบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลคำบ่อ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลคำบ่อ
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2563  ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ดังนี้
     1. บ้านของนายประดิษฐ์ นามโคตร เลขที่ 357 ม.16 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 7,000 บาท (งบประมาณ
จากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 3,000 บาท และกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ 4,000 บาท) ชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน
     2. บ้านของนายบุญมี คำแพง บ้านเลขที่ 160 ม.16 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ ซึ่งอยู่ติดกัน ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
(งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 2,000 บาท และกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ 3,000 บาท) ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคำบ่อ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านภูวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ เพื่อรับบริจาคเงิน/สิ่งของ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
– เวลา 14.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 87 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลคำบ่อ จำนวน 35 ราย ดังนี้
1. นางช้อน คำผอง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ 1 ตำบลคำบ่อ
2. นางทองจันทร์ เหมะธุลิน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ 1 ตำบลคำบ่อ
3. นางสอน ฤทธิธรรม อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ตำบลคำบ่อ
4. นางทอง สำราญเนตร อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ตำบลคำบ่อ
5. นายทึง คำผอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ตำบลคำบ่อ
6. นางกอง คำผอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 ตำบลคำบ่อ
7. นางพรมมา ราชคำ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 4 ตำบลคำบ่อ
8. นายพรมมา ราชคำ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ 4 ตำบลคำบ่อ
9. นางชาดา ชนะชัย อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 4 ตำบลคำบ่อ
10. นายครองศักดิ์ ขาวขันธ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบลคำบ่อ
11. นายจำลอง แก้วคำศรี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ 4 ตำบลคำบ่อ
12. นางจอมศรี ดาวเศษฐ์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลคำบ่อ
13. นายวอน พานพินิจ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ 5 ตำบลคำบ่อ
14. นางชาลี ฤทธิธรรม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 6 ตำบลคำบ่อ
15. นางไพ ภาวงค์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 137 หมู่ 6 ตำบลคำบ่อ
16. นางนวน ฤทธิธรรม อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 162 หมู่ 6 ตำบลคำบ่อ
17. นายทอง ภาวงค์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ 7 ตำบลคำบ่อ
18. นางคำพอง ถามะพันธ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 ตำบลคำบ่อ
19. นางหนู อุบชา อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ 9 ตำบลคำบ่อ
20. นางจันทมา อรมสวะ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ 10 ตำบลคำบ่อ
21. นางสุนี โคตะมา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ตำบลคำบ่อ
22. นางสูนย์ ศรีพอ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ 10 ตำบลคำบ่อ
23. นางสินธ์ แก้ววิจิตร อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 252 หมู่ 10 ตำบลคำบ่อ
24. นางคำภา คำผอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ 11 ตำบลคำบ่อ
25. นายหงส์ วารีย์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ 11 ตำบลคำบ่อ
26. นางสอน ขาวขันธ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ 12 ตำบลคำบ่อ
27. นางเตรียม ขาวขันธ์ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 12 ตำบลคำบ่อ
28. นายผัง เพ็งคำปั้ง อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 12 ตำบลคำบ่อ
29. นายวิวัฒน์ ราชคำ อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 83 หมู่ 12 ตำบลคำบ่อ
30. นายหัน ชนะชัย อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ 12 ตำบลคำบ่อ
31. นายสอน สุโนนคูณ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ 13 ตำบลคำบ่อ
32. นายดอน ขาวขันธ์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ 15 ตำบลคำบ่อ
33. นางเสา ขาวขันธ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 111 หมู่ 15 ตำบลคำบ่อ
34. นางคูณ  แก้วคำสอน อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ 17 ตำบลคำบ่อ
35. นางดา เพ็งคำปั้ง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ 17 ตำบลคำบ่อ