เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2563  อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 214 ราย ได้โลหิต
จำนวน 152 ราย/ยูนิต คิดเป็น 68,400 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย อวัยวะจำนวน 2 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 3 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสมาร์ท สาพาที
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนนายอำเภอประจันตคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอประจันตคามเป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้