เลือกหน้า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดย นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี 
ในการนี้ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกอง 23 มอบหมาย นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัวทหาร เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ทั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต 128 ราย ผ่านการคัดกรอง 87 ราย รวมปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 39,150 ซีซี. ณ กองบิน 23 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด