เลือกหน้า

วันที่ 2 เมษายน 2564 การขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย เวลา 9.00-12.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา มอบหมายคณะกรรมการ ร่วมขยายเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวเสาวนีย์ เสาวกุล หัวหน้าสถานีฯ) ลงพื้นที่ให้การอบรม เพื่อเป็นครู ก. ในการช่วยเหลือสอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้กับลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในการแจ้งภัยพิบัติและขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำไปสอนประชาชนในหมู่บ้านต่อไป