เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  3 มีนาคม  2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรม “ วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564  เขตพื้นที่ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายรื่น  จันทร์แย้ม อายุ 93 ปี  บ้านเลขที่ 149 ม.7  ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง                        
2.นายล้วน  ดุกมาก อายุ 88 ปี  บ้านเลขที่ 11  ม.6  ต.ตำนาน  อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
3. นางหั้ว  ตุลาธน  อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 316  ม.4 ต.ตำนาน  อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง                      
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป