เลือกหน้า

วันที่  17 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชา-นุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ครอบครัวด.ญ. กรรณิการ์  คำวงศ์ บ้านเลขที่ 46  หมู่ 1  ต.ชนแดน อ.สองแคว ผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว โดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000  บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง
และคณะได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ  โรงเรียนตชด.ผบ.ลูกเสือรถไฟมักกะสัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน  พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา  จำนวน  36 ชุด เสื้อกันหนาว   และ ขนม แก่เด็กนักเรียน