เลือกหน้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง พร้อมส่วนราชการ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และกลุ่มเปราะบางในสังคมหรือ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอโนนสัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดแผนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดี ของทุกเดือน ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาทิ ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ถังน้ำสภากาชาดไทย ผ้าอ้อมอนามัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ดังนี้
(1) พระภิกษุสวัสดิ์ บุญพา
(2) ด.ญ.บวรรัตน์ สิงหาไทย
(3) ด.ช.รชต สะอาดแพน
(4) ด.ช.ปองธรรม บุญสม
(5) นายหนูเลื่อน เพ็งสอน
(6) นายสมควร เยาวรัตน์
สำหรับแผนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครั้งต่อไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2464 ณ ตำบลโนนเมือง และตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู