เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นายอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พร้อมกำลังพล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองม่วง จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมมอบเงินสังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 15,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้มีผู้ใจบุญในชุมชน
ได้นำเงิน สิ่งของและเครื่องนุ่งห่มมามอบให้แก่ผู้ประสบเหตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น มีรายชื่อที่ได้รับความเดือดร้อน ดังต่อไปนี้
1. นายโสภณ อาจละออง บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ 5 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย 
2. นางบำรุง เนียมชื่น บ้านเลขที่ 34 หมู่ 5 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีได้รับความเสียหายบางส่วน