เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  25  ธันวาคม 2562 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวนรายละ  2,000 บาท
จำนวน  2  ราย ได้แก่  
1.นางสาวศิริพร คงทุ่ง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
2.นายชินกร  ชุมแก้ว     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ณ  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนต่อไป