เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตย ในองค์กร (กิจกรรมประชุมเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี) วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี, นายวรินทร ทองขาว จ่าจังหวัดปัตตานี/ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายพินิจ เรืองยังมี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, นายอภิชาติ เพชรพันธ์ นิติกรชำนาญการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้อุปกรณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย