เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและติดตาม การพัฒนาการอ่าน – การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการใช้สื่อที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจคณะครู ทุกคน ที่จะต้องเสียสละและอดทน เพื่อช่วยสอนเสริมให้นักเรียนในถื่นทุรกันดารให้อ่านออก-เขียนได้ ในการนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask และ แอลกอฮอล์สเปรย์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

Tags: ตาก