เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองศึกษาธิการจังหวัดตาก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการอ่าน- การเขียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ของนักเรียน มีดังนี้1) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ-ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละคน ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกาย คุณครูจึงใช้วิธีการสอนภาษาที่มีความหลากหลาย ด้วยการคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ และ เห็นความสำคัญของการอ่านออก-การเขียน-คุณครูระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) ที่จัดการเรียนรู้ภาษาไทย เน้นการสอนอ่านให้เกิดทักษะการอ่านพื้นฐาน-คุณครูบางคนไม่เข้าใจหลักการสอนอ่านและเขียน รวมถึง หลักการสอนประสมเสียง และการเรียนการสอนการอ่านตามศักยภาพของนักเรียน-คุณครูมีความเอาใจใส่ พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยใช้นวัตกรรมการฝึกทักษะ การอ่าน -การเขียน จำนวน 20 สัปดาห์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดทำขึ้น-นักเรียนเริ่มมีทักษะในการสะกดคำ และการรวมพยัญชนะ ได้ดีขึ้น2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร- คุณครู ตรวจสอบคุณภาพการอ่าน การเขียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม  ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร  เมื่อกลับไปบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็พูดภาษาถิ่น ทำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกการใช้ภาษาไทย-คุณครูยังไม่ได้วางแผนการแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน-ขาดสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้-คุณครูขาดความเข้าใจหลักการสอนภาษาไทย การประสมเสียงปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอ่านการเขียน มีดังนี้
1.ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้
2.ในช่วงมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คุณครูจัดทำแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน
3.คุณครูควรหลีกเลี่ยงการสอนตามหนังสือ แต่ควรใช้เทคนิคการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน
4. คุณครูควรสอนโดยใช้หลักการสอนภาษา
เพื่อให้แนวทางการอ่านออกเสียงและการฝึกเขียนข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ใช้บัตรคำ สอนประสมคำ การเล่าเรื่องเป็นต้น
2.กระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ตามวันที่กำหนด
3.ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรมอบหมายใบงานหรือลงพื้นที่ไปยังบ้านนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.สอนซ่อมเสริมในแต่ละวัน   
 ในโอกาสนี้  นายกเหล่ากาชาดได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการใช้สื่อที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พร้อมกับให้กำลังใจคุณครู เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และได้มอบหน้ากากอนามัยเจลแอกอฮอล์ พร้อมถุงยังชีพให้กับนักเรียนและคณะครู

Tags: ตาก