เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดตากและคณะ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาการอ่าน – การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้และโรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลการดำเนินงานพัฒนาการอ่าน – การเขียน มีดังนี้
1) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วันละ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 15.30-16.30 น.- คุณครูให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะ และเขียนคำศัพท์ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนชั่วโมงปกติ ทุกวัน
2) โรงเรียนบ้านกล้อทอ- คุณครูสอนเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้การสอน 5 ขั้นตอน ส่งผลให้จำนวนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  จากยอดเดิม จำนวน 93 คน หลังจากสอนเสริมเป็นเวลา 3 เดือน จำนวนนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ เขียนไม่ได้ ลดลงเหลือเพียง 43 คน แสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีดังนี้
1. คุณครูขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ
2. นักเรียนใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร
3. เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านในแต่ละในช่วงมีความแตกต่างกัน
4. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19)
ส่งผลให้คุณครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เช่น ใช้บัตรคำ เกมส์ เพลง นิทาน ฯลฯ
2. กระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
3. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คุณครูควรลงพื้นที่ไปยังบ้านนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
4. ควรสอนซ่อมเสริมในช่วงเปิดเรียนปกติอย่างต่อเนื่อง
5. ควรมีการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นความก้าวหน้าของการอ่านและการเขียน อย่างชัดเจน
ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านออก เขียนได้ ให้นักเรียนทราบว่า หากนักเรียนอ่าน เขียนภาษาไทย ได้ จะทำให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ พร้อมกันนี้  นายกเหล่ากาชาด ได้ฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาไทยโดยการเล่นเกม “บอกต่อ” ซึ่งนักเรียนสนใจและตื่นเต้นที่ได้ทำกิจกรรม และยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคุณครู  ของโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้อ่านออก-เขียนได้ หลังจากนั้น นายกเหล่ากาชาด ได้มอบหน้ากากอนามัย Surgical mask และเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่นักเรียนและคณะครู เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ต่อไป

Tags: ตาก