เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส  ณ ตำบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางชุม  สุภเพียร อายุ  82  ปี บ้านเลขที่ 232  ม. 2 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง        
2. นางแผ้ว  หนูนุ่น อายุ  84  ปี บ้านเลขที่ 4  ม. 2 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
3. นางยี่  เพ็ชร์จำรัส อายุ  87  ปี บ้านเลขที่ 17  ม.2 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
4. นางเหียน  เพ็ชร์สีสัง อายุ  86  ปี  บ้านเลขที่ 99  ม.3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
5. นางผวน  รักนุ่น  อายุ  80  ปี บ้านเลขที่ 281  ม.3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป