เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นาย วิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการ -สมาชิกเหล่ากาชาด และแม่บ้านมหาดไทย มีภาคเอกชนมาร่วมด้วยคือ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนภาครัฐ นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายสมประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วให้แก่ ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครอบครัว
– รายแรก คือนางนารี ไชยเลิศ อายุ71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง มีภาระต้องเลี้ยงดูหลาน1 คน – รายที่สองได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือครอบครัวของนางเพียร ชูเลิศ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 34 บ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง มีสมาชิก อยู่อาศัยจำนวน 3 คน ยายต้องเลี้ยงหลาน 2 คน เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนและสภาพบ้านชั้นเดียวเก่าทรุดโทรมไม่ปลอดภัยและห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ จำนวนหลังละ 25,000 บาท โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จิตอาสา ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างด้วย และได้อาศัยแรงงานของคนในพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านโดยไม่คิดค่าแรง ทั้งนี้ทุกคนทำเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน พระสงค์ ท้องถิ่นผู้นำชุมชนต่างได้ร่วมกันมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ทั้งสองให้มีความสุขตามอัตภาพ นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษยังได้นำคณะไปเยี่ยม ครอบครัวนางสาวหัถยา พงษ์โคกสี ซึ่งป่วยพิการทางสมองโดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และหาทางช่วยเหลือร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษด้วย