เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  22 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย จำนวน 15 ราย ดังนี้
– เวลา 10.30 น  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ  จำนวน 1 รายคือ ด.ญ.จันทร์จิรา เจริญใจ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนปากชมวิทยา
– เวลา 13.00 ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  จำนวน 14  ราย  ดังนี้
1. น.ส.ภัคณิตตรา บุตรโก ระดับชั้น ม.6
2. นายนพกิจ วรรณชัย ระดับชั้น ม.6
3. นายธนพล ผูกพันธ์ ระดับชั้น ม.6
4. น.ส.วิไลวรรณ ปัดกอง ระดับชั้น ม.5
5. นายธีรพัฒน์ ลามณี ระดับชั้น ม.4
6. นายกริชเพชร จาดนอก ระดับชั้น ม.4
7. นายนพชัย ไหว้ครู ระดับชั้น ม.4
8. ด.ญ.ปนัดดา กาอ้วน ระดับชั้น ม.3
9. น.ส.พรพิมล เครือคำ ระดับชั้น ม.3
10. ด.ญ.เบญญาภา จำปาอ่อน ระดับชั้น ม.2
11. ด.ญ.นิชาภา มาเสือ ระดับชั้น ม.2
12. ด.ญ.พัชรี ทะวะชาลี ระดับชั้น ม.1
13. ด.ช.คณิต แอะรัมย์ ระดับชั้น ม.1
14. ด.ช.ณัฐพล ขามช่วง ระดับชั้น ม.1       
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษารายละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียน 15 ราย

Tags: เลย