เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ณ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 3  ราย ดังนี้
1. นายเปียน  ผลาญไกรเพชร  อายุ  83  ปี บ้านเลขที่ 145  หมู่ที่  3 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2. นางคล้อย  แก้วหนูนวล อายุ  85  ปี บ้านเลขที่  130 หมู่ที่  3 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
3. นายเปี้ยน  จุ้นแสง อายุ  81  ปี บ้านเลขที่ 177  หมู่ที่  3 ตำบลหนองธง  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป