เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ออกหน่วยโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ” ช่วยเหลือราษฎรผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ ต.พิกุล ต.หนองกระเจา ต.ฆะมัง ต.ท่าไม้ ต.บางเคียน ต.เกยไชย และ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น