เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 6  ราย ได้แก่
1.นายจันทร์ เอี่ยมผ่อง บ้านเลขที่ 11/3 ม.6 ต.บางกระเบา
2.นางบุญส่ง เชยคนชม บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.บางยาง
3.นางสาวจิระภา ภักดี บ้านเลขที่ 19 ม.2 ต.บางยาง
4.นางสาวสมศรี อินคง บ้านเลขที่ 22/4 ม.5 ต.บางแตน
5.นางอุบล พรมแดน บ้านเลขที่ 27 ม.7 ต.กระทุ้มแพ้ว
6.นางสวย ผดุงงาม บ้านเลขที่ 11/1 ม.7 ต.บางพลวง
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้สนับสนุนเงิน ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้ทั้ง 6 ครอบครัวด้วย
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ที่ได้ร่วมกันเสียสละแรงกาย ทุนทรัพย์และให้การ
สนับสนุนการซ่อมแซมทั้ง 6 หลังนี้ เป็นอย่างดียิ่ง