เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  6  มกราคม 2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์   รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ณ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 5  ราย ดังนี้
1.นางเขียน หนูขวัญ อายุ  84  ปี หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2.นางเอี้ยน โชติพันธ์  อายุ  85  ปี หมู่ที่  5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
3.นางเลี่ยน  ชูช่วย อายุ  87  ปี หมู่ที่  7 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
4.นางเอี้ยน   สุขสวัสดิ์ อายุ  88 ปี  47 หมู่ที่  7 ตำบลท่ามะเดื่อ  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
5.นางประทิ่น  มาเอียด  อายุ  81 ปี 54  หมู่ที่  7 ตำบลท่ามะเดื่อ  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป