เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย / กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแปน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” โดยออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางคำจุน โพธิ์ศรี อายุ 32 ปี ที่อยู่ 119 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
2. นายเสา พรมดี อายุ 88 ปี ที่อยู่ 22 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
3. นางเสนาะ ลาภศึก อายุ 73 ปี ที่อยู่ 46 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
4. นายสมพิศ พลทองเมือง อายุ 68 ปี ที่อยู่ 87 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
5. นายสุวรรณ พิลัยรัตน์ อายุ 82 ปี ที่อยู่ 14 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
6. นายกองทัพ สีทาดี อายุ 51 ปี ที่อยู่ 159 ม.4 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั้ง 6 รายดังกล่า