เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบหมายนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย / กรรมการ /ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.เลย ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยนายอำเภอภูหลวง สาธารณสุขอำเภอภูหลวง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย/พิการ ยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสุพน อุทธบูรณ์ อายุ 79 ปี ที่อยู่ 61 ม.1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย         
2. นางเพ็ง ซองทอง อายุ 81 ปี ที่อยู่ 42 ม.1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย              
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น รายละ  1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย/พิการทั้ง 2 ราย