เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  2 ธันวาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ณ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง จำนวน 5  ราย ดังนี้
1. นางสาวหนูจัด  ทองหนู อายุ 81 ปี 47 หมู่ที่  3 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2. นางจัน สว่างรัตน์ อายุ 97 ปี 47 หมู่ที่  3  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
3. นางเคลื้อม บุญถาวร  อายุ 82 ปี  47 หมู่ที่  3 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป