เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 างมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร.ท.หญิง ธันย์พิชา คำชื่น กกร.มทบ.12 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการและยากไร้ จำนวน 1 ครัวเรือน รายนางฟื้น โพธิ์ทอง อายุ 88 ปี ซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน และมีความยากจน รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 1 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์  ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด ให้กับ รายนางฟื้น โพธิ์ทอง ในการเยี่ยมเยียนราษฎรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการ “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา” ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี