เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  26  พฤศจิกายน  2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์  บำรุงสุข  ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มาจากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ณ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5  ราย ดังนี้
1. นางแนม  ช่อปลอด  อายุ 87 ปี  148 หมู่ที่  7 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. นางคริ้ว  สีขาว อายุ  87  ปี 162  หมู่ที่  7 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
3. นางหวน  ชูช่วย อายุ  77  ปี   472  หมู่ที่  7 ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
4. นางพ่วง  ทองเรืองสุกใส  อายุ  94  ปี  55  หมู่ที่  1 ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
5. นางเพียงศักดิ์  ทองโอ  อายุ  83  ปี 347  หมู่ที่  1 ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป