เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายพชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง สาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผางและประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลําดับที่ 21 เมื่อปีพุทธศักราช 2513 พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมและด้อยโอกาส จึงทรงให้มีหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมและด้อยโอกาส หลังจากพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสาน พระราชปณิธานของพระองค์ ทั้งนี้การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากได้เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการนวดกดจุดโดยแพทย์แผนไทย ตรวจพัฒนาการ ตรวจวัดสายตา หมักเหา ให้สุขศึกษา และบริการตัดผม ประชาชนผู้รับบริการมาจาก บ้านแม่กลองใหญ่และแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร ซึ่งจังหวัดตากได้กำหนดแผนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บ้านแม่กลองคี หมู่ที่ 3 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 บ้านแม่จันทะ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ หมู่ที่ 7 บ้านหม่องกั๊วะ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 บ้านเลตองคุ และครั้งที่ 4 วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี

Tags: ตาก