เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ยากไร้ และผู้พิการ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. นางสายทอง ฟางคำ หมู่ 4 ตำบลเชียงดาว
2. นางศรีนวน ใจหอม หมู่ 4 ตำบลแม่นะ
3. นายบุญช่วย ศรีสุข หมู่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง
4. นางอุษา หมื่นไชย หมู่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง
5. นางสาวเจษฎาภรณ์ ใจเมือง หมู่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง
6. นางสีปรีดา แสนศิริพันธุ์ ม.6 ตำบลเมืองนะ
พร้อมทั้งมอบที่นอนน้ำพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กำลังใจกับทุกๆ คน