เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด / นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว / นายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี / นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก และผู้แทนจาก กิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสงและกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา ผู้ช่วยนายกฯ เลขานุการ เหรัญญิก หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด และพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แจ้งนโยบายการทำงานของจังหวัดนครสวรรค์ นโยบายการทำงานในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนแผนงาน/โครงการของเหล่ากาชาดจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์