เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดตรังที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นทุนลักษณะที่ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับพิจารณาทุนของโครงการมีจำนวน 3 ระดับ ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
– ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
สำหรับปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับทุนจำนวน 79 ทุน ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ทุน
– ระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 6 ทุน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท