เลือกหน้า

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด มอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการตามโครงการรถกาชาด เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2563 ให้แก่สมาชิกในครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ที่มีความพิการและต้องการอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวม  39 คน จาก 14 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น, กระนวน, ชุมแพ, สีชมพู, น้ำพอง, ภูเวียง, มัญจาคีรี, แวงน้อย, เขาสวนกวาง, แวงใหญ่, เปือยน้อย, หนองนาคำ, โคกโพธิ์ไชย และอำเภอเวียงเก่า รวมมูลค่า 137,950 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนี้
1. รถเข็นนั่ง จำนวน 18 คัน
2. รถสามล้อโยก  จำนวน  13  คัน
3. ไม้ค้ำพยุง  จำนวน  8 อัน