เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เหรัญญิก กรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย พร้อมมอบจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 2 คัน และเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 100 ถุงแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ตามโครงการ ”เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษา ในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย