เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนพระองค์/ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 279 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประจำปีการศึกษา 2563
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมสนับสนุนข้าวเหนียวหมู่ทอดกระเทียม จำนวน 200 ห่อ มูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจัดโรงทาน