เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคมนางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคมนายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ  นายก อบต. ท่าขนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้วกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ ” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท

ในวันนี้ ได้มอบให้ ราย นางออนประกิจ ศักดา อายุ 31 ปีบ้านเลขที่ 104/7 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย