เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ” กาชาด ห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2563 ” พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านในโครงการฯ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ นายคงทน รอดแจ่ม อายุ 49 ปี โดยส่งมอบเป็นหลังที่ 15 ของโครงการฯ ซึ่งใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหลังละ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 อำเภอๆ ละ 1 หลัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ในการออกแบบก่อสร้าง นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และปลอดภัย และสืบสานโครงการอันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค, คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ มอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค, อำเภอหนองบัวมอบชุดเครื่องนอน, กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัวมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, สนง.เกษตรอำเภอหนองบัวมอบพันธุ์ผักสวนครัว, นายก อบต.ห้วยใหญ่ และปลัด อบต.ห้วยใหญ่ สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า, รองนายกกิ่งกาชาดฯ และกำนันตำบลห้วยใหญ่ มอบที่นอนขนาด 3.5 ฟุต, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัวและกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มอบเงิน จำนวน 1,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ณ บ้านเลขที่ 114/1 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์