เลือกหน้า

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 150 ราย ได้โลหิตจำนวน 124 ราย/ยูนิต คิดเป็น 55,800 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 16 ราย อวัยวะ 15 ราย และร่างกาย 8 ราย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากนายสมใจ พุทธเสนา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีมหาโพธิ  ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชน
ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 260 ชิ้นด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้