เลือกหน้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มอ.สฎ.) จัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ณ  บริเวณอาคารบริการวิชาการกลาง และอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 76 รายได้รับโลหิต  จำนวน 70 ยูนิต  (คิดเป็น 21,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 22 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 140 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย