เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านซะแงะ หมู่ที่ 4,12 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและเพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
ให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 50 ชุด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น