เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระนายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาการอำเภอเวียงสระสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เกษตรอำเภอเวียงสระและที่ดินอำเภอเวียงสระร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้
ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ได้มอบให้ รายนางหับ นาคยิ้ม อายุ 66 ปีบ้านเลขที่ 93/5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัย
แบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย